Dossier

Van het onderzoek en het verloop van de behandeling worden aantekeningen gemaakt, die in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) worden bewaard. Ook bevinden zich in het dossier bijvoorbeeld vragenlijsten, of brieven van en aan de huisarts of andere specialisten. Stukken die niet in het EPD kunnen worden opgeslagen worden in een papieren dossiermap bewaard.

Een groot aantal basisgegevens wordt nu bewaard in het zogenaamde X/Mcare-systeem. Deze administratieve basis- gegevens zijn nodig voor een goed verloop van de behandeling binnen Accare. Je moet dan denken aan adressen, geboortedatum, Burger Service Nummer (BSN) en verzekeringsnummers.

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de financiële afhandeling naar je zorgverzekeraar. Het dossier is eigendom van Accare. Alleen de medewerkers die direct bij jouw behandeling zijn betrokken, hebben toegang tot het dossier en de gegevens in de computer. Dit zijn bijvoorbeeld de arts of psychiater, de vervanger, eventuele andere behandelaars zoals een psycholoog of een ouderbegeleider, maar ook de secretaresse. Al deze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Anderen hebben, zonder toestemming van jou of je ouders, geen toegang tot het dossier.

Wanneer de behandeling wordt overgenomen door een andere afdeling binnen Accare dan gaat het dossier mee naar de nieuwe afdeling, zodat alle medewerkers die bij de behandeling zijn betrokken goed op de hoogte zijn. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, dan kun je dit aangeven. Het dossier moet tenminste vijf jaar bewaard blijven. Pas daarna mag je vragen om je dossier te vernietigen. Normaal gesproken blijft het dossier tenminste 30 jaar bewaard, vanaf het moment dat je 18 wordt.

Accare gaat zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Accare geeft zonder toestemming geen informatie over patiënten en hun familie aan mensen die niet bij de behandeling zijn betrokken. Als je bent aangemeld door de huisarts of door Bureau Jeugdzorg, dan worden deze geïnformeerd over je behandeling. Als je hiertegen bezwaar hebt dan kun je dat aangeven bij de behandelaar.
Accare zal ook niet zonder je toestemming informatie opvragen bij anderen. Accare heeft een kwaliteitskeurmerk (HKZ). Regelmatig wordt getoetst of de kwaliteit van onze zorg in orde is. Onderdeel van deze toetsing is de screening van het dossier om te kijken of dit aan de eisen voldoet. Dit gebeurt steekproefsgewijs door een externe certificatie-instelling. De medewerker van deze instelling ziet de naam van degene van wie het dossier is maar maakt op geen enkele manier gebruik van de gegevens. Deze medewerker heeft bovendien een beroepsgeheim. De behandelaar is altijd aanwezig bij het inzien van het dossier.

Wij gaan ervan uit dat jij of je ouders hiertegen geen bezwaar hebben. Heb je wel bezwaar dan kun je dit bekend maken bij de behandelaar. Het dossier wordt dan uitgezonderd van de steekproef. Soms is Accare wettelijk verplicht om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld als er een indicatiebesluit is van Bureau Jeugdzorg. In dat geval is Accare verplicht om Bureau Jeugdzorg te informeren over de voortgang van je behandeling.

In uitzonderlijke gevallen zal Accare zonder toestemming informatie verstrekken aan bijvoorbeeld het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of de Raad van de Kinderbescherming. Dit gebeurt alleen in situaties waarin een kind gevaar loopt en met betrokkenen alles geprobeerd is om de situatie op een andere manier op te lossen. Soms worden video-opnamen gemaakt tijdens het onderzoek en de behandeling. Hiervoor wordt altijd vooraf schriftelijk toestemming gevraagd.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp