Privacy

Accare gaat zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Accare geeft zonder toestemming geen informatie over patiënten en hun familie aan mensen die niet bij de behandeling zijn betrokken. Als je bent aangemeld door de huisarts of door een gemeentelijk toegangsorgaan (bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd), dan worden zij geïnformeerd over je behandeling. In sommige regio’s wordt deze informatie elektronisch uitgewisseld via een beveiligde verbinding. Als je hier bezwaar tegen hebt dan kun je dat aangeven bij de behandelaar. Accare zal ook niet zonder je toestemming informatie opvragen bij anderen.

Opt-outregeling tegen diagnose op rekening
De gemeente betaalt de zorg voor minderjarigen. Als de behandeling is afgelopen stuurt Accare een rekening naar de gemeente. Op die rekening moeten bepaalde gegevens over het kind of de jongere worden vermeld, zoals de code die hoort bij de diagnose.
Jongeren (12+) of ouders (van kinderen < 12) die bezwaar hebben tegen het vermelden van de diagnosecode, bijvoorbeeld uit privacy-overwegingen, kunnen een privacyverklaring invullen voordat de rekening wordt verstuurd. Accare zet de diagnosecode dan niet op de rekening, maar stuurt de ondertekende privacyverklaring naar de gemeente. Deze bezwaarmogelijkheid noemen we de opt-outregeling.

Screening dossiers voor HKZ
Accare heeft een kwaliteitskeurmerk (HKZ). Regelmatig wordt getoetst of de kwaliteit van onze zorg in orde is. Onderdeel van deze toetsing is de screening van het dossier om te kijken of dit aan de eisen voldoet. Dit gebeurtsteekproefsgewijs door een externe certificatie-instelling. De medewerker van deze instelling ziet de naam van degene van wie het dossier is, maar maakt op geen enkele manier gebruik van de gegevens. Deze medewerker heeft bovendien een beroepsgeheim. De behandelaar is altijd aanwezig bij het inzien van het dossier. Wij gaan ervan uit dat jij of je ouders hier geen bezwaar tegen hebben. Heb je wel bezwaar dan kun je dit bekend maken bij de behandelaar. Het dossier wordt dan uitgezonderd van de steekproef.

Verplichte informatie aan CBS
Soms is Accare wettelijk verplicht om informatie te verstrekken. Accare is bijvoorbeeld verplicht om twee keer per jaar informatie aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van gemeenten (klik hier voor meer informatie daarover).

Als het kind in gevaar is
In uitzonderlijke gevallen zal Accare zonder toestemming informatie verstrekken aan bijvoorbeeld het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of de Raad voor de Kinderbescherming of een melding doen in de Verwijsindex Risicojongeren. Ook kan zonder toestemming informatie worden verstrekt aan de gecertificeerde instelling die een kinderbescherming uitvoert (dit is de instelling waar de gezinsvoogd werkt) wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling. Dit gebeurt alleen in situaties waarin een kind gevaar loopt en met betrokkenen alles geprobeerd is om de situatie op een andere manier op te lossen.

Soms worden video-opnamen gemaakt tijdens het onderzoek en de behandeling. Hiervoor wordt altijd vooraf schriftelijk toestemming gevraagd.

Kinderen onder de 12 jaar
De ouders moeten toestemming geven om informatie over het kind te verstrekken aan anderen.

Kinderen van 12 jaar en ouder
Het kind moet zelf toestemming geven om informatie over hem/haarzelf te verstrekken aan anderen.

Ouders
De ouder moet zelf toestemming geven om informatie over hem/haarzelf te verstrekken aan anderen.

Privacy App
Heb je vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd.
Bekijk de animatie op YouTube.
Of download de app direct.