Gratis webtool Samen1Plan landelijk gelanceerd

Voortaan kan iedere cliënt en iedere hulpverlener gratis een plan aanmaken, delen en bijhouden. Eind februari lanceerde een samenwerking van kennisinstellingen, gemeenten en zorgaanbieders Samen1Plan.nl, hiervoor een gratis webtoepassing. Een onconventionele route om een ‘best practice’ in de hulpverlening breed beschikbaar te stellen. Initiatiefnemers zijn het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, de Groninger en Friese gemeenten, Accare, GGZ Friesland/Kinnik, Lentis en Molendrift.

Samen1Plan is ontwikkeld op de werkvloer van jeugdggz instelling Molendrift. Directeur behandelzaken Ellen Loykens vertelt: “In hulpverleningstrajecten met meerdere betrokken staat een aantal cruciale factoren nogal eens onder druk: Sluiten de doelen voldoende aan op de motivatie van de cliënt, wordt een haalbaar perspectief nagestreefd, worden de verschillende problemen in de juiste volgorde aangepakt, is er sprake van één vloeiende lijn in de uitvoering? De betrokken hulpverleners hebben vaak tientallen cliënten, weinig tijd en maken notities in eigen systemen. Hoe kan je dan de hulpverlening daadwerkelijk zo vormgeven dat cliënt centraal staat? Vanuit dat besef ontwikkelden we Samen1Plan”.

Reactie op complexiteit
Het initiatief is een reactie op de toenemende complexiteit van de inrichting van de zorg waarbij cliënten te maken kunnen hebben met de zorgverzekeringswet, participatiewet, jeugdwet, Wmo, passend onderwijs en de vele daarbij betrokken partijen. Kees Bakker, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut: “al het beleid richt zich op dezelfde aspecten: cliënt centraal, aansluiten bij diens doelen en mogelijkheden, gericht op zelfstandigheid van de cliënt en diens naaste omgeving en volgens de principes van één gezin één plan. Het werkveld is veelal echter nog productgericht georganiseerd en werkt daardoor slecht samen. Dit product-denken zit zo vast in ons systeem dat zelfs de nieuwe opdrachtgevers als gemeenten en onderwijs veelal weer in de valkuil trappen en de zorg productgericht inkopen. Maar het gaat natuurlijk om de cliënt: Wat heeft die nodig, welke stappen zijn haalbaar, wat bieden jij en ik daarin en hoe stemmen we dat af”.

Weerbarstige praktijk
Het klinkt zo simpel maar de praktijk is weerbarstig, want het werkveld is breed. De jeugdzorg, het maatschappelijk werk, het onderwijs, de politie, de schuldsanering, de woningbouwvereniging, werken alle vanuit hun eigen doelen en structuren. Grietje Kalfsbeek, directeur van het samenwerkingsverband dat namens de 23 groninger gemeenten de jeugdzorg inkoopt: “De bestaande structuren van zorgaanbieders definiëren het werk van de eigen organisatie vanuit het perspectief ‘wat kunnen wij u bieden?’ in plaats van ‘wat heeft u nodig en wat wilt u bereiken?’. Iedere cliënt is anders en is gebaat bij maximale kwaliteit en resultaat in zijn specifieke situatie. En waar mogelijk met hulp van zijn/haar netwerk in de naaste omgeving. Dat klinkt eenvoudig als een soort van nieuw bewustzijn dat moet ontstaan, maar het is zoveel meer dan dat, want het vereist andere doelen, systemen maar ook bepaalde vaardigheden en aanpassing van werkprocessen.”

Landelijk erkend als best practice
In de aanloop naar de transformatie van de jeugdhulp en het sociaal domein werd de methodiek landelijk door tientallen organisaties en door duizenden cliënten en hulpverleners gebruikt. Yvonne van Mierlo, bestuurder bij Movisie: “Het succes van samen1plan, zit in de onderbouwde visie en digitale tool om de transformatiedoelen planmatig te concretiseren binnen het sociaal domein. Movisie en Nji helpen werken graag mee om dit soort praktijkparels te versterken en verspreiden”.