Start Landelijk onderzoek kwaliteit jeugdhulpketen: Ketenbreed Leren

4 juli 2019

Samen met 4 andere instellingen voor jeugdhulp is Accare gestart met een grootschalig landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulpketen. Doel van het onderzoek is om in regionale samenwerkingsverbanden de kwaliteit van de zorgketen te bestuderen bij complexe casussen. De resultaten moeten wetenschappelijk gefundeerde plannen opleveren ter verbetering van de jeugdhulp.

 

In Nederland worden jaarlijks duizenden kinderen en jongeren opgenomen in een instelling voor jeugdhulp. In de afgelopen jaren zijn verschillende kleinschalige onderzoeken gedaan waarbij een beeld is ontstaan dat, voorafgaand aan de inzet van specialistische en zeer intensieve jeugdhulp, de problematiek van een deel van deze jongeren en hun gezin te beperkt, en met onvoldoende deskundigheid is geanalyseerd. Mede daardoor zijn er te weinig, of te laat, passende en beschikbare effectieve interventies ingezet.

 

Een onwenselijke ontwikkeling waarvan we willen -en moeten- leren. In lijn met het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ (ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid) heeft Accare daarom eind vorig jaar, in samenwerking met BGZJ, NJi, kenniscentra KJP & LVB, en het Ondersteuningsteam Zorglandschap van de VNG, een onderzoeksvoorstel met subsidieaanvraag bij VWS ingediend. Deze is gehonoreerd en het onderzoek  is inmiddels gestart.

 

Accare gaat onderzoek doen in de 3 Noordelijke provincies. Daar zijn we inmiddels gestart. De andere 4 instellingen gaan onderzoek doen in de overige regio's in Nederland, te weten de Bascule|Spirit in de regio Noord Holland, Karakter in de regio Midden- en Oost-Nederland, Curium in de regio Zuid- Holland/Noord, en Horizon in de regio Zuid- Holland/Zuid.

 

Het gehele onderzoek zal zo’n 2 jaar duren. We verwachten eind 2021 de resultaten te kunnen presenteren.