Algemene informatie over de Jeugdwet

Wat houdt de Jeugdwet in?

De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan minderjarigen. Ook de hulp die Accare biedt (de jeugd-GGZ) valt onder de jeugdhulp. De kosten van jeugd-GGZ worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar maar door de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

  • Advies over jeugdhulp: samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past.
  • Bepalen van jeugdhulp: samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen.
  • Toeleiding naar jeugdhulp: ervoor zorgen dat de jeugdige ook terecht kan bij de gekozen hulp.
  • Inzetten van de juiste hulp: ervoor zorgen dat de jeugdige de hulp ook daadwerkelijk krijgt.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Zij hoeven niet alles zelf uit te voeren, maar kunnen daarvoor deskundige organisaties inschakelen. Hoe die toegang is georganiseerd, verschilt per gemeente. Gemeenten hebben vanaf 2015 jeugdhulpplicht. Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen. De gemeente moet de jeugdhulp bieden als dat noodzakelijk is, ook als het budget dat voor jeugdhulp is gereserveerd op is.

Welke zorg valt er onder de Jeugdwet?

Op de website Zorgwijzer leest u welke zorg er onder de Jeugdwet valt.

Met welke wetten heeft de jeugd-GGZ te maken?

Voor medische behandeling, zoals jeugd-GGZ, geldt niet alleen de Jeugdwet. Als het gaat om bijvoorbeeld toestemming voor behandeling, dossiervoering en privacy dan geldt de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). De WGBO komt in de plaats van § 7.3 van de Jeugdwet. Meer over de WGBO vindt u hier.

Wie bepaalt welke zorg nodig is?

Een deskundige op het gebied van jeugdhulp bepaalt welke zorg u nodig heeft. Dat kan iemand zijn van het team dat de jeugdhulp in uw gemeente uitvoert (sociaal wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin, jeugteam, enz), maar ook de huisarts, jeugdarts en de medisch specialist kunnen uw kind doorverwijzen naar Accare. Een gecertificeerde instelling kan dat ook, na overleg met gemeente. Als een kind naar Accare is doorverwezen, bekijken onze behandelaars wat er aan de hand is en welke behandeling er nodig is.

Meer informatie