Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de persoonsgegevens van iedereen die bij ons is betrokken zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Of je nu cliënt bij ons bent, of een ouder, als medewerker of stagiair, ketenpartner, verwijzer, gemeente, zorgverzekeraar of leverancier.

Privacybeleid 

Hierin leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dit doen. Welke rechten onze relaties hebben, en wie verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

Functionarissen gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming binnen Accare? Neem dan contact op met een van onze functionarissen gegevensbescherming.

Gegevens cliënten en naastbetrokkenen

Zodra een kind bij ons wordt aangemeld gaan we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn niet alleen persoonsgegevens over het kind, maar ook vaak over het gezin waar het kind onderdeel van uitmaakt. Bijvoorbeeld:

 • We slaan gegevens op in onze zorgadministratie,
 • We houden een medisch dossier bij.

 We verstrekken zo nodig gegevens uit een medisch dossier aan anderen en verwijderen alle gegevens uiteindelijk ook weer. Alle gegevens liggen vast in goed beveiligde systemen.

Waarom worden gegevens verzameld?
We hebben persoonsgegevens nodig om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven, zowel als het gaat om de inhoud als de organisatie van die zorg. De gegevens over de inhoud van de behandeling zijn nodig voor de behandelaars. Maar we hebben ook bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum en BSN nodig om u brieven te kunnen sturen en om onze zorg in rekening te kunnen brengen bij de gemeente of zorgverzekeraars.

Wanneer worden gegevens verwijderd? 
Voor alle gegevens geldt dat we niet meer gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren de gegevens over een kind maximaal 15 jaar vanaf de achttiende verjaardag, tenzij iemand eerder gebruik maakt van zijn of haar vernietigingsrecht.

Hoe gaat Accare met gegevens om? 

 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen de gegevens over een cliënt niet met anderen delen. Mocht het van belang zijn om gegevens te delen met anderen, bijvoorbeeld met andere zorgverleners buiten Accare, dan vragen wij daarvoor toestemming.
 • Soms verplicht de wet ons om gegevens te verstrekken of zijn er situaties waarin een cliënt gevaar loopt en met betrokkenen alles is geprobeerd om de situatie op een andere manier op te lossen dan verstrekken wij gegevens zonder toestemming, maar we stellen kind en ouders daarvan wel op de hoogte.

Gegevens medewerkers, stagiairs en sollicitanten

Iedereen die solliciteert bij Accare stuurt een sollicitatiebrief en cv met daarin allerlei persoonsgegevens. Als iemand wordt aangenomen dan gaan deze stukken in het personeelsdossier. Indien iemand wordt afgewezen dan bewaren wij deze stukken tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Daarna worden ze vernietigd, tenzij een sollicitant ons toestemming heeft gegeven om zijn of haar gegevens in portefeuille te houden. In dat geval bewaren we deze een jaar.

Hoe gaat Accare met gegevens om? 

 • Van medewerkers houden we een personeelsdossier bij. We verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst en de cao uit te voeren. Het verstrekken van gegevens aan anderen gebeurt alleen met toestemming of op grond van een wettelijke verplichting.
 • Van stagiairs verwerken we alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de stageovereenkomst.

Gegevens deelnemers wetenschappelijk onderzoek

Bij Accare doen we wetenschappelijk onderzoek, niet alleen naar de oorzaken van psychische problemen bij jeugdigen maar ook naar wat de beste behandeling is daarvoor. Door goed gebruik te maken van wetenschappelijke, praktische en ervaringskennis hebben we de afgelopen 10 jaar veel kunnen verbeteren in de hulp aan jeugdigen bij wie opgroeien niet vanzelf gaat.

Hoe gaat Accare met gegevens om?
Veel kinderen doen mee in onze onderzoeksprojecten. Daarvoor geven zij en hun ouders toestemming, het is zeker niet verplicht om mee te doen. Persoonsgegevens uit de behandeling worden alleen moet toestemming gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en goed beveiligd. In publicaties worden nooit persoonsgegevens van kinderen gebruikt.

Gegevens deelnemers Accare opleidingen

Accare biedt tal van opleidingen en opleidingsactiviteiten aan hulpverleners binnen en buiten Accare.

Hoe gaat Accare met gegevens om?
Van de deelnemers worden persoonsgegevens geregistreerd, voor zover dat nodig is om iemand te informeren over opleidingsactiviteiten (bijvoorbeeld over onze refereeravonden), een opleidingsovereenkomst te kunnen uitvoeren of accreditatie te kunnen aanvragen.

Gegevens bezoekers Accare website

Van bezoekers van de website van Accare verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand zijn of haar gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier.

Hoe gaat Accare met gegevens om?
Gegevens bewaren we niet langer bewaren dan nodig. We geven gegevens niet aan derden zonder dat we daar uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.

Gegevens relaties

Ook van relaties registreren we persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat iemand contactpersoon is voor de een instantie, instelling of bedrijf of wanneer iemand heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Hoe gaat Accare met gegevens om?
We gebruiken die gegevens alleen als dat nodig is om contact te onderhouden. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Hoe worden gegevens bewaard?

De persoonsgegevens bewaren we in goed beveiligde systemen.  Soms schakelen we andere organisaties in om gegevens voor ons te verwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze ICT-systemen. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en we hebben met hen duidelijke afspraken vastgelegd over geheimhouding en beveiliging.

Bewaartermijn

In ons privacybeleid leest u welke bewaartermijnen wij hebben vastgelegd.

NEN 7510

Onze beveiligingsmaatregelen passen we toe volgens de NEN 7510 richtlijnen. Dat is de standaard voor informatiebeveiliging in de zorg.

Datalekken

Wanneer het ondanks onze maatregelen mocht gebeuren dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens dan doen wij daarvan altijd melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en informeren wij u hierover. Wij werken volgens een protocol voor datalekken.

Welke informatie wordt gedeeld? 

 • Hierboven is bij de verschillende groepen beschreven wanneer en waarom wij eventueel gegevens met anderen delen, welke gegevens naar wie worden verzonden en met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag. 
 • Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Wat zijn uw rechten?

Iedereen van wie wij persoonsgegevens verzamelen, heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. De gegevens kunt u ook opvragen of u kunt een verzoek tot vernietiging doen.

Gegevens kloppen niet: wat moet u doen?

Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Hoe dient u een vernietingsverzoek in?  

Mocht u niet weten waar u terecht kunt of daarover vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met één van de functionarissen gegevensbescherming.

Klacht indienen over privacy

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Accare met uw persoonsgegevens omgaat dan horen wij dat graag van u! Dit kunt u doen:

 1. Overleg met uw contactpersoon
  Heeft u een klacht? Dan is ons advies: ga eerst in gesprek met uw contactpersoon bij Accare. Bijvoorbeeld uw behandelaar, de onderzoeker of uw leidinggevende. Wellicht is er sprake van een misverstand en kan dit snel worden rechtgezet of kan met u naar een oplossing worden gezocht.

 2. Neem contact op met de functionaris Gegevensbescherming
  Heeft u een klacht maar weet u niet goed bij wie u terecht kunt? Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Accare. 

 3. Dien een klacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens
  Heeft u een klacht over Accare, dan kunt u deze ook indienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot taak uw klacht of uw verzoek te behandelen en hierover een besluit te nemen. Daartegen heeft u het recht van bezwaar bij de toezichthouder zelf en het recht van beroep bij de rechter. Vermeld altijd uw telefoonnummer bij uw klacht. Zo kan de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van aanvullende vragen of uitgebreidere uitleg snel contact met u opnemen.

Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

Binnen Accare is dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Accare. 

Raad van Bestuur

 • De heer Drs. P. Dijkshoorn
 • Mevrouw Drs. W.S. Beernink

Rechtsvorm
Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland (Accare)

Adres

 • Bezoekadres: Beilerstraat 173, 9401 PJ Assen, Nederland
 • Postadres: Postbus 39, 9400 AA Assen, Nederland
 • Algemeen telefoonnummer (0592) 857050
 • Algemeen mailadres: Info@accare.nl
 • Website: www.accare.nl

SBI-nummer (CBS)

 • 86104 ggz en verslavingszorg met overnachting
 • 869 overige gezondheidszorg zonder overnachting

Geautomatiseerde besluitvorming & profilering

Bij geautomatiseerde besluitvorming worden besluiten genomen zonder menselijke tussenkomst. En bij profilering gaat het om indelen van personen in profielen op basis van hun persoonsgegevens.

Accare maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.